no-image

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BBQ Pitmaster Community BV


Artikel 1 – Definities

1.1 BBQ PITMASTER COMMUNITY: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “BBQ PITMASTER COMMUNITY” de besloten vennootschap BBQ PITMASTER COMMUNITY BV.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie BBQ PITMASTER COMMUNITY BV een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door de BBQ PITMASTER COMMUNITY te verlenen diensten zoals beschreven op www.BBQPitmaster.Community waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van de community website.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen BBQ PITMASTER COMMUNITY en Licentienemer op grond waarvan BBQ PITMASTER COMMUNITY aan Licentienemer diensten verleent.

1.5 Community Website: De door Licentienemer gebruikte Community Website op basis van het BBQ PITMASTER COMMUNITY membership portal.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van BBQ PITMASTER COMMUNITY en op alle met BBQ PITMASTER COMMUNITY gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Licentienemer kan dus een beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 BBQ PITMASTER COMMUNITY is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat BBQ PITMASTER COMMUNITY tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van BBQ PITMASTER COMMUNITY zijn vrijblijvend en kunnen binnen veertien dagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen,

3.2 De Overeenkomst tussen BBQ PITMASTER COMMUNITY en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de AANMELDEN knop van het registratieproces op de website van BBQ PITMASTER COMMUNITY. De Overeenkomst komt ook tot stand bij het verstrekken van de betalingsgegevens door Licentienemer.

3.3 BBQ PITMASTER COMMUNITY heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.


Artikel 4 – Licentie

4.1 BBQ PITMASTER COMMUNITY verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Community Website. Het gebruiksrecht gaat voor onbepaalde tijd in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten.


Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of 12 maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met de eerder zelf gekozen periode van 1 of 12 maanden tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 30 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 BBQ PITMASTER COMMUNITY en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te beëindigen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel BBQ PITMASTER COMMUNITY haar activiteiten staakt of liquideert.

5.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de aanspraken op volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst voortleven: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.


Artikel 6 – Rechten en plichten BBQ PITMASTER COMMUNITY

6.1 BBQ PITMASTER COMMUNITY spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

6.2 BBQ PITMASTER COMMUNITY is niet betrokken bij alle inhoud van de Community Website. BBQ PITMASTER COMMUNITY is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten, diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop door de diverse partners zoals betaling en levering.

6.3 BBQ PITMASTER COMMUNITY behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar Diensten en de Community Website. BBQ PITMASTER COMMUNITY zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Community Website inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 BBQ PITMASTER COMMUNITY kan de Diensten en/of de Community Website mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met BBQ PITMASTER COMMUNITY.

6.5 BBQ PITMASTER COMMUNITY verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van BBQ PITMASTER COMMUNITY. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt. Iedere nieuwsbrief beschikt ten alle tijden over de UNSUBSCRIBE mogelijkheid.

6.6 BBQ PITMASTER COMMUNITY verstrekt het emailadres van Licentienemer eveneens aan haar commerciële Partners. Ook deze Partners verzorgen een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en interessante aanbiedingen van de desbetreffende Partner. Licentienemer zal per email een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor de elektronische nieuwbrief van de Partners. De Licentienemer heeft de vrije keus om hier wel / niet gebruik van te maken. Iedere nieuwsbrief beschikt ten alle tijden over de UNSUBSCRIBE mogelijkheid.

6.7 BBQ PITMASTER COMMUNITY spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.


Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht van het gebruik van de Community Website.

7.2 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van BBQ PITMASTER COMMUNITY schriftelijk door te geven.

7.3 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Community Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door de BBQ PITMASTER COMMUNITY mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Community Website:

(a) geen gegevens plaatsen op het Community Website die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere (malware) programma's verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is ('hacken');

(f) geen op de Community Website geplaatste gegevens van andere gebruikers veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Community Website dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Community Website kan worden toegebracht;

(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

(i) alle aanwijzingen van BBQ PITMASTER COMMUNITY die worden gegeven in verband met het gebruik van de Community Website opvolgen.

7.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt BBQ PITMASTER COMMUNITY zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.3, zonder dat BBQ PITMASTER COMMUNITY tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door BBQ PITMASTER COMMUNITY opgegeven of met BBQ PITMASTER COMMUNITY overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.

8.2 BBQ PITMASTER COMMUNITY is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door BBQ PITMASTER COMMUNITY kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van BBQ PITMASTER COMMUNITY genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Community Website.

8.5 Indien BBQ PITMASTER COMMUNITY de Community Website op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij BBQ PITMASTER COMMUNITY geldende regeling.


Artikel 9 – Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode voldaan middels automatische incasso.

9.2 Middels het drukken op de knop AANMELDEN en het afronden van het aanmeldproces geeft Licentienemer toestemming tot het automatisch incasseren van de licentievergoeding. Afhankelijk van de gekozen licentieperiode zal dat 1x per maand of 1x per jaar gebeuren.

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn vanwege stornering betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is BBQ PITMASTER COMMUNITY bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de toegang tot de Community Website op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 BBQ PITMASTER COMMUNITY heeft ten alle tijden het recht de Community Website uit te schakelen als de betaling van de betaling na meer dan 45 dagen na kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische incasso bij de bank te storneren eerst in schriftelijk overleg te treden met BBQ PITMASTER COMMUNITY.


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 BBQ PITMASTER COMMUNITY staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Community Website in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door BBQ PITMASTER COMMUNITY geleverde Community Website als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van BBQ PITMASTER COMMUNITY.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van BBQ PITMASTER COMMUNITY, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.

10.3 Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te controleren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met BBQ PITMASTER COMMUNITY opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen maximaal 5 werkdagen een inhoudelijke reactie van BBQ PITMASTER COMMUNITY. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van het eerste jaar is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten rekening houdende met een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer er op dat moment sprake is van een jaarabonnement zullen al betaalde maanden worden terugbetaald. Bij de berekening hiervan zal worden uitgegaan van de licentieprijs per maand.

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Community Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat BBQ PITMASTER COMMUNITY ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan BBQ PITMASTER COMMUNITY.

11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de Community Website of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Community Website, een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en tijdelijk gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 BBQ PITMASTER COMMUNITY is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Community Website.

12.2 De aansprakelijkheid van BBQ PITMASTER COMMUNITY jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Licentienemer zal BBQ PITMASTER COMMUNITY en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. BBQ PITMASTER COMMUNITY is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van BBQ PITMASTER COMMUNITY (hoogste leidinggevend personeel).


Artikel 13 - Overmacht

13.1 BBQ PITMASTER COMMUNITY is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van BBQ PITMASTER COMMUNITY

b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen

c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur

d) werkstakingen

e) brand

f) ongeval of ziekte van personeel

g) Denial of Services (DoS) aanvallen of virussen

h) door BBQ PITMASTER COMMUNITY onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van BBQ PITMASTER COMMUNITY afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat BBQ PITMASTER COMMUNITY tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien BBQ PITMASTER COMMUNITY door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door BBQ PITMASTER COMMUNITY gegeven adviezen, gedeelde kennis en door BBQ PITMASTER COMMUNITY verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door BBQ PITMASTER COMMUNITY te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door BBQ PITMASTER COMMUNITY verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. BBQ PITMASTER COMMUNITY verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door BBQ PITMASTER COMMUNITY is BBQ PITMASTER COMMUNITY niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart BBQ PITMASTER COMMUNITY tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BBQ PITMASTER COMMUNITY.


Artikel 15 – Privacy

15.1 BBQ PITMASTER COMMUNITY respecteert de privacy van Licentienemer. BBQ PITMASTER COMMUNITY zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van BBQ PITMASTER COMMUNITY is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Artikel 16 – Kortingscodes

16.1 Door onze partners verstrekte kortingscodes zijn te gebruiken in de webshop van de diverse partners.

16.2 De kortingscode geeft recht op een korting van 5% over de bruto verkoopprijs.

16.3 De partner heeft het recht om het gebruik van de kortingscode in combinatie met andere aanbiedingen uit te sluiten (geen korting op korting).

16.4 BBQ PITMASTER COMMUNITY is niet verantwoordelijk voor de handelswijze van de partner. Voor alle service, garantie of eventuele problemen aangaande de levering dient er rechtstreeks contact te worden opgenomen met de desbetreffende partner.


Artikel 17 – Gebruik BBQ FORUM

BBQ Pitmaster Community biedt op De BBQ Pitmaster Community een forum aan. De BBQ Pitmaster Community vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft De BBQ Pitmaster Community een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Het forum wordt beheerd door de redactie van de BBQ Pitmaster Community, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te borgen.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

17.1 Registratie

Om je te registreren op De BBQ Pitmaster Community dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder van de BBQ Pitmaster Community dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je dit zelf aan te passen binnen MIJN ACCOUNT op de BBQ Pitmaster Community.

17.2 Plichten gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

17.3 Wat is niet toegestaan?

 • Beledigen en provoceren van medebezoekers en beheerders.
 • Discriminatie en racisme.
 • Reclame maken, spammen (hierop volgt onmiddellijk een permanente ban, zonder waarschuwing).
 • Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal
 • Onnodig quoten (zoals het quoten van de volledige openingspost).
 • Het gebruik van meer dan één gebruikersnaam binnen een post.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privémateriaal, zoals NAW-gegevens, e-mails, chatgesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het EIGEN e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 • Het plaatsen van een url van een commerciële site in je persoonlijke profiel.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).
 • Het noemen van medewerkers van BBQ Pitmaster Community bij naam of een afgeleide daarvan. Bij overtreding van deze regel volgt een permanentte blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf.
 • ‘Hengelen’ naar romantische contacten; het forum van BBQ Pitmaster Community is geen dating-site.
 • Het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder.

17.4 Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.

Wanneer een post om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.

De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:

 • Eerste ban: 24 uur
 • Tweede ban: 48 uur
 • Derde ban: permanent

Overtreed je een forumregel, dan ontvang je een ban. Overtreed je vervolgens weer een forumregel, dan ontvang je opnieuw een ban. Bij een derde overtreding volgt een permanente ban. De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

17.5 Aansprakelijkheid

17.5.1 De content op het forum en de BBQ Pitmaster Community is afkomstig van de gebruikers van de BBQ Pitmaster Community. De BBQ Pitmaster Community is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website van de BBQ Pitmaster Community geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker. De BBQ Pitmaster Community kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

17.5.2 De BBQ Pitmaster Community kan er niet voor instaan dat de informatie op het BBQFORUM geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

17.5.3 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de BBQ Pitmaster Community, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de BBQ Pitmaster Community te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de BBQ Pitmaster Community verkregen is. De BBQ Pitmaster Community garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de BBQ Pitmaster Community verkregen informatie. De informatie op de BBQ Pitmaster Community wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

17.6 Copyright

De BBQ Pitmaster Community behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de BBQ Pitmaster Community mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de BBQ Pitmaster Community opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van BBQ Pitmaster Community (ook niet via een eigen netwerk).

17.7 Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten gebruikers

17.7.1 Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de gebruiker op de website De BBQ Pitmaster Community geeft gebruiker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan BBQ Pitmaster Community dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van de BBQ Pitmaster Community en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

17.7.2 Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de gebruiker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op de BBQ Pitmaster Community plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

17.7.3 Gebruiker staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website De BBQ Pitmaster Community geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Gebruiker vrijwaart de BBQ Pitmaster Community verzaken van vorderingen van derden.

17.7.4 De BBQ Pitmaster Community heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website van de BBQ Pitmaster Community te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van de BBQ Pitmaster Community, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

17.8 Bevoegdheden en rechten redactie

De redactie van De BBQ Pitmaster Community is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website de BBQ Pitmaster Community te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van De BBQ Pitmaster Community, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van De BBQ Pitmaster Community, de verdere toegang tot c.q. deelname aan De BBQ Pitmaster Community voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van De BBQ Pitmaster Community is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de gebruiker over te dragen aan een derde.


Artikel 18 – Minderjarigen

18.1 Gebruikers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan de BBQ Pitmaster Community onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. De BBQ Pitmaster Community aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

18.2 De BBQ Pitmaster Community behoudt zich het recht voor om gebruikers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van De BBQ Pitmaster Community indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.


Artikel 19 – Toepasselijk recht

19.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Den Bosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

19.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBQ PITMASTER COMMUNITY aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. BBQ PITMASTER COMMUNITY is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

19.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

De activiteiten van de BBQ Pitmaster Community maken onderdeel uit van BBQ PITMASTER COMMUNITY BV.

BBQ PITMASTER COMMUNITY BV
Delwijnsestraat 5
5315 AV Kerkwijk
KvK 65424093
BTW 8561.06.276

WORDT EEN BETERE BBQ PITMASTER EN KRIJG TOEGANG TOT ALLE FUNCTIONALITEITEN

MELD JE NU AAN Wanneer je al een member bent, login LOGIN om toegang te krijgen tot alle content.